Podmienky

PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SA RIADIME PRIMÁRNE VŠEOBECNÝM NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“)

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Spoločnosť PROM.MEDIC.SK spol. s r.o. organizuje vzdelávacie podujatia, kongresy, sympóziá, školenia, semináre a podobne v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ale aj iné podujatia, ktoré nesúvisia so sústavným vzdelávaním (ďalej ako „podujatie“) a má postavenie prevádzkovateľa osobných údajov.
Subjekt: PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.
Sídlo: Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31 349 871
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vl. č. : 159930/B,
telefónny kontakt: + 421 905 856 142
e-mail: tomas.paprciak@promedcs.com
ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť primerané služby. Rozsah účelov spracovania osobných údajov sa môže pri jednotlivých podujatiach líšiť.
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá nám ako Prevádzkovateľovi poskytuje osobné údaje v súvislosti s využívaním našich služieb.

Dotknutými osobami sú účastníci podujatí:
- fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke https://konferencia-nestatnych-urologov.sk alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom prihlásenia na podujatie;
- fyzické osoby, ktoré sú podujatie prihlásené iným spôsobom, napr. e-mailom, telefonicky alebo ich prihlásil zamestnávateľ a pod.

Jednotlivé účely získavania a spracovania osobných údajov:

Účel: Registrácia účastníka na podujatie
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt, názov a adresa pracoviska, číslo SLK, preferencie počas podujatia
Doba uchovávania: 10 rokov

Účel: Pridelenie kreditov za účasť na podujatí v Slovenskej lekárskej komore
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, názov a adresa pracoviska, číslo SLK
Doba uchovávania: 10 rokov

Účel: Vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, zdravotnícke povolanie, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia
Doba uchovávania: 10 rokov

Účel: Hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, zdravotnícke povolanie, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia
Doba uchovávania: 10 rokov

Účel: Hlásenie zoznamu účastníkov podujatia partnerovi
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, názov a adresa pracoviska, číslo SLK
Doba uchovávania: 10 rokov

Účel: Komunikácia s účastníkom podujatia
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt
Doba uchovávania: 10 rokov

Účel: Zabezpečenie ubytovania, stravy alebo dopravy účastníkovi na podujatí
Rozsah údajov: Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, email, telefonický kontakt, názov a adresa pracoviska - pozícia, číslo SLK
Doba uchovávania: 10 rokov

PRENOS OSOBNÝCH DÁT

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Vaše osobné údaje sú alebo môžu byť prenášané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru za súčasného dodržania pravidiel podľa Nariadenia GDPR.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, sú to najmä:
a) Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
b) Spoločnosť LEKÁR a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, ako správca elektronického kreditného systému poverený SLK a SLS
c) Subjekt poskytujúci peňažné/nepeňažné plnenie
d) Partner odborného podujatia
e) Príslušná zdravotnícka komora v prípade hlásenia získaných kreditov
f) Subjekt zabezpečujúci ubytovanie, dopravu alebo stravu
g) Spoločnosť poskytujúca službu vedenia účtovníctva
h) Daňový úrad
j) Súdy, orgány činné v trestnom konaní
k) Iný oprávnený subjekt
Osobné údaje sú sprístupňované aj ďalším orgánom verejnej správy a iným subjektom za účelom plnenia si zákonných alebo zmluvných povinností. Ak máte záujem o bližšiu špecifikáciu osôb, ktorým poskytujeme vaše údaje, prosím, kontaktujte nás.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:
Podľa čl. 15 Nariadenia právo požadovať prístup k osobným údajom
Požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak áno, tak je dotknutá osoba oprávnená získať prístup k týmto údajom. Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.
Podľa čl. 16 Nariadenia právo na opravu osobných údajov
Požadovať od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov.
Podľa čl. 17 Nariadenia Právo na výmaz osobných údajov
Požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, ... ( čl. 17 Nariadenia).
Podľa čl. 18 Nariadenia Právo na obmedzenie spracúvania
Ak dotknutá osoba, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.
Podľa čl. 20 Nariadenia právo na prenosnosť údajov
Právo získať osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
Podľa čl. 21 Nariadenia právo namietať spracúvanie osobných údajov
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby zabezpečil bezpečnosť spracúvaných dát, vrátane osobných údajov a zabránil prístupu k nim neautorizovaným osobám, ich zmene, zneužitiu, vymazaniu alebo strate. Súčasne zabezpečuje, aby takéto opatrenia používali aj tretie strany.